Η Πράσινη Οπτική για τις Εξορύξεις

Παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Παρέμβαση της Κομισιόν για ρύπανση παραποτάμων του Έβρου στη Βουλγαρία

Tags: , , ,

Απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σε ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου. Εξηγήσεις θα ζητήσει η Κομισιόν για τη διασυνοριακή ποτάμια ρύπανση

Πληροφορίες και εξηγήσεις από τις βουλγαρικές αρχές θα ζητήσει η Κομισιόν για τη ρύπανση της λεκάνης απορροής του Έβρου στη Βουλγαρία και ιδιαίτερα των παραποτάμων Chepelarska, Topolnitsa και Medetska, στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, και ενδεχομένως να προβεί σε λήψη μέτρων.

Αυτό αναφέρει σε απάντησή του ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik προς τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλο, που είχε καταθέσει στο ευρωκοινοβούλιο γραπτές ερωτήσεις για τα θέματα αυτά. Στην απάντηση σημειώνεται ότι η Επιτροπή έχει υπόψη της το πρόβλημα και ότι «θα αποφασίσει κατά πόσον χρειάζεται η λήψη μέτρων, βάσει της απάντησης του βουλγαρικών αρχών». Και οι τρεις σχετικές ερωτήσεις του Μ. Τρεμόπουλου είχαν κατατεθεί μετά από αίτημα βουλγαρικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και σε συνεργασία μαζί τους.

Σχολιάζοντας την απάντηση, ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε: «Η απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος δείχνει ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες στη γειτονική χώρα δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων αποδεκτών. Αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις που έχει σταματήσει η εξόρυξη, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρυμένες απορροές. Τα θέματα αυτά αφορούν άμεσα και την Ελλάδα, καθώς το περιβάλλον δε γνωρίζει σύνορα. Και γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι σοβαρά ζητήματα με εξορυκτικές επιχειρήσεις και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις αντιμετωπίζουμε και στη δική μας χώρα».

Ακολουθούν τα κείμενα των τριών ερωτήσεων και της κοινής απάντησης.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0348/10

υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

προς την Επιτροπή

Θέμα:   Ρύπανση του ποταμού Chepelarska στη Βουλγαρία από την εταιρεία Gorubso-Laki

Σύμφωνα με την περιφερειακή επιθεώρηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων, Plovdiv, Βουλγαρία, στις 25 Νοεμβρίου 2008 η περιεκτικότητα του ποταμού Chepelarska σε μόλυβδο ήταν 0,48mg/l, ποσοστό 9,6 φορές υψηλότερο από το επιτρεπόμενο (0,05mg/l). Νεκρά ψάρια άρχισαν να εμφανίζονται κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Οι κύριοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία μετά από τέτοιου είδους καταστροφές σχετίζονται με τη ρύπανση του εδάφους στα γόνιμα εδάφη που ενδεχομένως πλημμυρίζονται ή ποτίζονται με δηλητηριασμένο νερό και τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται ως πόσιμο νερό.

Η αιτία της ρύπανσης ήταν ένα ρήγμα της λεκάνης συγκράτησης υπολειμμάτων της εξορυκτικής εταιρείας Gorubso-Laki. Η καταστροφή προκλήθηκε από έλλειψη επαρκών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η ρύπανση πέρασε μέσω του ποταμού Chepelarska στον ποταμό Maritza, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διασυνοριακή ρύπανση, που θα πλήξει την Τουρκία και την Ελλάδα.

Τι είδους μέτρα εξετάζει η Επιτροπή να λάβει προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της βουλγαρικής κυβέρνησης προς την κοινοτική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 2006/21/ΕΚ[1] σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ[2]), ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης των ποταμών Chepelarska και Maritza, που ρέει μέσω του ποταμού Maritza στις θρακικές πεδινές εκτάσεις της Βουλγαρίας και από εκεί στην Τουρκία και στην Ελλάδα;

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0349/10

υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

προς την Επιτροπή

Θέμα:   Ρύπανση του ποταμού Medetska στη Βουλγαρία

Ο ποταμός Medetska στο όρος Sredna Gora της Βουλγαρίας ρέει δίπλα από τις εγκαταστάσεις του κλειστού κρατικού ορυχείου χαλκού MOK Medet. Έχει καταγραφεί και αναφερθεί ρύπανση του ποταμού με χαλκό και μαγγάνιο που προέρχεται από το κλειστό ορυχείο. Τα εν λόγω μέταλλα θέτουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα του ποταμού και τη δημόσια υγεία.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις καθαρισμού ή μηχανισμοί για την επεξεργασία των μολυσμένων υδάτων του ποταμού Medetska. Υπάρχουν σχέδια για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις εδώ και πολλά χρόνια, αλλά  η κυβέρνηση της Βουλγαρίας δεν έχει παράσχει καμία χρηματοδότηση για την κατασκευή τους. Η ρύπανση μεταφέρεται μέσω των ποταμών Maritza και Topolniza στην Τουρκία και στην Ελλάδα.

Τι είδους μέτρα εξετάζει η Επιτροπή να λάβει προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της βουλγαρικής κυβέρνησης προς την κοινοτική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 2006/21/ΕΚ[3] σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ[4]), ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης του ποταμού Medetska, που ρέει μέσω των ποταμών Topolniza και Maritza στις θρακικές πεδινές εκτάσεις της Βουλγαρίας και από εκεί στην Τουρκία και στην Ελλάδα;

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0350/10

υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

προς την Επιτροπή

Θέμα:   Ρύπανση του ποταμού Topolniza στη Βουλγαρία από την εταιρεία Chelopech Mining

Ο ποταμός Topolniza στο όρος Sredna Gora της Βουλγαρίας ρέει δίπλα από τις εγκαταστάσεις του χρυσωρυχείου Chelopech που ανήκει στην Dundee Precious Metals. Έχει καταγραφεί και αναφερθεί ρύπανση του ποταμού με νιτρώδες άζωτο και θειικά ιόντα που προέρχονται από τη λεκάνη συγκράτησης υπολειμμάτων του ορυχείου. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των υδάτων που φτάνουν από τη λεκάνη συγκράτησης υπολειμμάτων στον ποταμό καθώς και το εύρος pH τους είναι πολύ υψηλά. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη βαρέων μετάλλων στο νερό. Το μετάλλευμα του ορυχείου περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού.

Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις καθαρισμού ή μηχανισμοί για την επεξεργασία των μολυσμένων υδάτων που απορρέουν από τη λεκάνη συγκράτησης υπολειμμάτων του ορυχείου στον ποταμό Topolniza. Υπάρχει μόνο ένα πρόστιμο ύψους 1664 βουλγάρικων λεβ τον μήνα που καταβάλλεται από την εταιρεία, και επιβάλλεται από το βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων. Εδώ και πολύ καιρό, η εταιρεία καταβάλλει το πρόστιμο χωρίς να κάνει κάτι για να σταματήσει τη ρύπανση.

Τα μολυσμένα ύδατα περνάνε από τον ποταμό Topolniza στον ποταμό Maritza και έπειτα στην Τουρκία και στην Ελλάδα.

Τι είδους μέτρα σχεδιάζει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της βουλγαρικής κυβέρνησης προς την κοινοτική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 2006/21/ΕΚ[5] σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ[6]), ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης του ποταμού Topolniza, που ρέει μέσω του ποταμού Maritza στις θρακικές πεδινές εκτάσεις της Βουλγαρίας και από εκεί στην Τουρκία και στην Ελλάδα;

Leave a reply